Privacy Statement

V5 08-12-2021 | 15:55:55

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Cruyff Legacy 14k.

De Cruyff Foundation is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. De Cruyff Foundation bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is De Cruyff Foundation de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. De Cruyff Foundation heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Onze privacyverklaring geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar de website Cruyff Legacy 14K naar verwijst. Kijk hiervoor op de betreffende sites van deze organisaties. De privacyverklaring van Cruyff Legacy 14K geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Doel verwerking van uw Persoonsgegevens
 2. Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens
 3. Beveiliging van uw Persoonsgegevens
 4. Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens
 5. Betaling
 6. Uw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders
 7. Uw rechten
 8. E-mail
 9. Overig
 10. Cookies
 11. Taal
 12. Klachten

 

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website Cruyff Foundation 14k verwerkt De Cruyff Foundation (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding.
  De Cruyff Foundation legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met De Cruyff Foundation in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van De Cruyff Foundation als sponsor, donateur, collectant, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen.
 • Het informeren over activiteiten
  De Cruyff Foundation houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. De Cruyff Foundation zal u altijd voorafgaand toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De Cruyff Foundation kan u in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van De Cruyff Foundation te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet De Cruyff Foundation om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Cruyff Foundation 14k worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  De Cruyff Foundation gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
  De Cruyff Foundation legt gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van evenementen, reizen of het verstrekken van subsidies aan patiënten. Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dient u voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door De Cruyff Foundation geregistreerd.
 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan De Cruyff Foundation gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. De Cruyff Foundation maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. De Cruyff Foundation maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. De Cruyff Foundation gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

 

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

De Cruyff Foundation verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website . Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan De Cruyff Foundation u om persoonsgegevens vragen. Dit doet De Cruyff Foundation ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door De Cruyff Foundation gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt De Cruyff Foundation haar database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Cruyff Foundation 14k run jonger is dan 16 jaar, zal De Cruyff Foundation, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal De Cruyff Foundation niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het versturen van de deelnamebescheiden en het versturen van informatie die nodig is om je op de hoogte te houden van de Cruyff Legacy 14K. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat het moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je kunnen informeren t.b.v. je deelname;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je deelname;
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om weer deel te nemen;
 • Je kunnen informeren over de Cruyff Legacy 14K en de (nieuwe) programmering;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en (wettelijke) verplichtingen;
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Web statistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) laten uitoefenen op onze diensten.

 

Ten aanzien van de e-mails: als je je e-mail hebt verstrekt, word je een aantal keer per jaar per e-mail geïnformeerd over de Johan Cruyff Foundation, waaronder de Cruyff Legacy 14K. Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze e-mails door middel van een afmeldlink die in elke e-mail aanwezig is.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Cruyff Foundation passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt De Cruyff Foundation gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt De Cruyff Foundation, via haar verwerker Kentaa, Buckaroo B.V. in. Buckaroo B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Buckaroo B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. De Cruyff Foundation respectievelijk Kentaa heeft met Buckaroo B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Buckaroo B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders

Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij De Cruyff Foundation. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepassing.

Uw rechten

De Cruyff Foundation en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door De Cruyff Foundation worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval u een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. U kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien u geen inlogaccount heeft, kunt u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien u dit wenst kunt u eveneens uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die De Cruyff Foundation per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan De Cruyff Foundation via het e-mailadres: maurice@cruyff-foundation.org. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval u De Cruyff Foundation vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal De Cruyff Foundation zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door De Cruyff Foundation te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal De Cruyff Foundation uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert De Cruyff Foundation u over de reden daarvan.

E-mail

Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.

Overig

Als je deelneemt kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door de Cruyff Legacy 14K worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over nieuwe campagnes of over benodigde informatie voor deelname. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek is een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie.

Cookies

Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw apparaat. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. De Cruyff Legacy 14K maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Op de website kun je hier de uitleg over de cookies vinden en van welke cookies we gebruik maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

 

Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

 

Klachten

De Cruyff Foundation helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Cruyff Foundation. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door De Cruyff Foundation. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: acties14k@cruyff-foundation.org.

De De Cruyff Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Privacyverklaring Cruyff Legacy 14K, Amsterdam, 1 december 2021.