Algemene voorwaarden

V11 08-12-2021 | 15:52:53

Artikel 1: Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: de Cruyff Legacy 14K
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: Sportyv, onder auspiciën van de Johan Cruyff Foundation

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 Artikel 2: Deelname

 1. De Cruyff Legacy 14K is toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. De 5K is toegankelijk voor deelnemers vanaf 12 jaar. De Kids Run is toegankelijk voor deelnemers vanaf 4 t/m 12 jaar. Begeleiding van een (groot)ouder is bij de Kids Run toegestaan.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. Inschrijving voor één van de onderdelen tijdens de Cruyff Legacy 14K is persoonsgebonden. Mocht de Deelnemer onverhoopt niet meedoen, kan slechts de naam behorende bij het startnummer aangepast worden. Daarvoor kan een e-mail naar acties14k@cruyff-foundation.org gestuurd worden, mits dit voor 7 april 2022 gedaan wordt.
 4. Indien Deelnemer wil wisselen van route dan dient hij dit uiterlijk 7 april 2022 aan de Organisatie door te geven.
 5. Het is de Deelnemer niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby- vervoermiddel deel te nemen aan het hardloopevenement, tenzij hier door de Organisator schriftelijk toestemming voor is gegeven. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is de Deelnemer evenmin toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij hier door de Organisator schriftelijk toestemming is gegeven.
 6. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op restitutie van het inschrijfgeld, het bestelde hardloopshirt en reeds ontvangen donaties op de persoonlijke pagina. Het geld komt volledig ten goede aan de Johan Cruyff Foundation.
 7. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s. Uitzondering hierop is een eventueel besteld T-Shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 8. De Organisator behoudt zich het recht voor de routes op bepaalde delen te wijzigen of alle onderdelen tijdens de Cruyff Legacy 14K af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het hardloopevenement redelijkerwijs gedeeltelijk of in het geheel geen doorgang kan vinden. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 9. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
 10. De Organisator heeft het recht een deelnemer uit het hardloopevenement te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan het hardloopevenement te ontzeggen. Deelnemer kan in dit geval geen aanspraak maken op restitutie van inschrijf- of donatiegelden.
 11. De Deelnemer volgt direct en stipt de instructies van politie, organisatie en medewerkers op. Ook dient de Deelnemer de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan verwijdering aan het hardloopevenement tot gevolg hebben.
 12. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing is verleend.
 13. Van de Deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 14. Voor de Cruyff Legacy 14K Walk en de Kids Run geldt geen tijdsregistratie. De uitslagen van de 14K Run en 5K Run worden bepaald door de netto-eindtijden.

 Artikel 3: COVID-19

De Organisatie wil de Cruyff Legacy 14K 2022 graag door laten gaan, maar enkel op een verantwoorde en veilige wijze. Mede afhankelijk van de coronaontwikkelingen, kunnen het aantal routes, de afstanden, het maximaal aantal deelnemers (al dan niet per afstand) worden aangepast en kunnen er aanvullende regels voor de deelnemers gelden. Mocht dit niet voldoende zijn om aan alle regels te kunnen voldoen en/of de veiligheid van de deelnemers te kunnen garanderen, dan kan de Organisatie alsnog besluiten om de Cruyff Legacy 2022 te verplaatsen. In dit geval zal het door Deelnemer aangeschafte ticket en ontvangen donaties op de persoonlijke pagina doorschuiven naar de nieuwe datum.

Als de Deelnemer niet wenst mee te doen aan een volgende editie, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld en alle ontvangen donaties plaats. Uitzondering hierop is een eventueel besteld T-Shirt.

 Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. De Deelnemer neemt deel op eigen risico. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het kwijt raken of de beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.
 4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 5. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 Artikel 5: Portretrecht

De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, tv e.d. voor promotionele doeleinden van de Johan Cruyff Foundation en de evenement organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Johan Cruyff Foundation.

 Artikel 6: Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten in een eventuele uitslagenlijst (5K en 14K). Kijk voor meer informatie onze Privacy Statement.

 Artikel 7: Geschillenregeling

 1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

 Artikel 8: Overig

 1. Bij het akkoord gaan van deze Algemene Voorwaarden ga je ook akkoord met de overige Actievoorwaarden.
 2. Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.