Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Johan Cruyff Foundation

De Cruyff Foundation is een zelfstandige stichting, afhankelijk van donateurs en partners. Wij steunen en ontwikkelen sportactiviteiten voor kwetsbare kinderen, overal ter wereld. Met sportprojecten voor kinderen met een beperking, Cruyff Courts en Schoolpleinen14 geeft de Cruyff Foundation kinderen de ruimte om te sporten en te spelen. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om het beste uit zichzelf te halen Dat is het nalatenschap van Johan Cruijff, en daar is geld voor nodig. Zoals Johan altijd zei: “alleen kun je niets, je moet het samen doen”. Daarom zijn we jouw inzet erg dankbaar. Om jouw actie tot een groot succes te maken, willen we je vragen om de volgende voorwaarden en richtlijnen in het achterhoofd te houden. Zo zorgen we ervoor dat jouw actie past bij onze missie en doelstellingen.

  • Ben je jonger dan 12 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouders of voogd om een actie te beginnen.
  • Zorg ervoor dat jouw actie aansluit bij onze missie en doelstellingen.
  • We hebben liever niet dat je foto's van Johan Cruijff gebruikt zonder toestemming. Mocht je zijn beeltenis toch willen gebruiken, overleg het dan even met de Cruyff Foundation. We vinden het belangrijk dat er met respect omgegaan wordt met Johan Cruijff's portretten en beeltenissen.
  • Gebruik het actielogo voor jouw actie, en niet het logo van de Cruyff Foundation. De donateurs weten zo dat dit een actie is die vóór de Cruyff Foundation wordt georganiseerd, en niet dóór de Cruyff Foundation. Dan ben je transparant, en dat vinden we belangrijk. Het is niet toegestaan om het actielogo te bewerken. Heb je vragen over het gebruik van het actielogo, neem dan contact met ons op.
  • Indien je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, vraag dan eerst toestemming aan de fotograaf, de mensen die op de foto staan en/of de auteur van de tekst.
  • Zorg ervoor dat je transparant communiceert over de afdracht aan de Johan Cruyff Foundation. Wees ook transparant over eventueel gemaakte kosten. Indien je twijfelt over de manier waarop je de afdracht communiceert, neem dan gerust contact met ons op.
  • Mocht je (onverwachte) uitgaven hebben gedaan om geld in te zamelen met jouw actie, dan vergoed de Cruyff Foundation dat niet.
  • In sommige gevallen kunnen acties afgewezen worden indien ze in strijd zijn met de normen en waarden van de Cruyff Foundation en haar projecten. Mocht jouw actie niet passend zijn, dan laten we dat weten. De Johan Cruyff Foundation kan hierover zelf bepalen. Mocht je twijfelen over jouw actie, neem dan gerust contact met ons op.
  • Jouw actie is volledig op eigen risico. De Cruyff Foundation is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) (toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart de Johan Cruyff Foundation van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade/en of kosten die een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijst of maakt.

Heb je nog vragen? Mail dan gerust naar acties.cruyff-foundation.org. Ook kun je bellen naar 020 305 77 66.

Bedankt en veel plezier met jouw actie!

Overige algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van De Cruyff Foundation. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Cruyff Foundation 14K Run - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

De Cruyff Foundation en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

De Cruyff Foundation en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. De Cruyff Foundation en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

De Cruyff Foundation spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Cruyff Foundation 14K Run, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart De Cruyff Foundation tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. De Cruyff Foundation en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Cruyff Foundation 14K Run zullen De Cruyff Foundation en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. De Cruyff Foundation en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. De Cruyff Foundation geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. De Cruyff Foundation en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij De Cruyff Foundation daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. De Cruyff Foundation en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van De Cruyff Foundation wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: acties14k@cruyff-foundation.org. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Cruyff Foundation 14K Run jonger is dan 16 jaar, zal De Cruyff Foundation, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal De Cruyff Foundation niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen De Cruyff Foundation en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

De Cruyff Foundation en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.